Үгийн сан

Ардчилал бол өөрийгөө удирдах засгийн газар

Harold Waldwin Percival